Usta Usta Republika

Prawie każdy z projektów to eksperyment związany z sytuacją oraz przestrzenią działania teatralnego

„Driver” to pierwszy polski car-play, zainscenizowana dla czterech widzów kameralna podróż starym, amerykańskim krążownikiem szos, który w późnych godzinach nocnych przemierza różne punkty miasta, będącego scenerią opowiadanej historii. „Alicja 0-700” to z kolei pierwszy polski spektakl interaktywny zrealizowany w sieci telefonicznej, w którym widz – słuchacz poprzez wciskanie cyfr z klawiatury telefonu decyduje, jak potoczą się dzieje tytułowej bohaterki. „Ambasada” ma swój początek na stronie internetowej. Widzowie ubiegający się o azyl w ambasadzie zmuszeni są do wypełnienia zamieszczonego tam wniosku o prawo do stałego pobytu.

Wrażliwość miejsca

to jeden ze znaków rozpoznawczych, a zarazem największych atutów poznańskiej grupy. Brak stałej siedziby stał się bowiem impulsem do oswajania na potrzeby teatru niecodziennych przestrzeni miejskich. Zawilgocone piwnice Centrum Sztuki Współczesnej „Inner spaces”, zakurzony strych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, monumentalna bryła zamku cesarskiego w Poznaniu, podziemny parking, nocny labirynt miejskich ulic, czy wspomniana już przestrzeń wirtualna to miejsca premierowych prezentacji Republiki Usta Usta. Ich specyfika posłużyła za klucz do konstrukcji przedstawień. 

Odejście od klasycznie rozumianego pomieszczenia teatralnego sprowokowało wielopoziomową grę z przestrzenią, w której poszczególne jej fragmenty zaczęły funkcjonować nie tylko jako elementy scenografii, ale także jako osoby dramatu.

Projekty firmowane przez Teatr Usta Usta Republika wymagają od widza aktywności.

Zdaniem Joanny Derkaczew tutaj: „Zanika podział na tego, co tworzy, narzuca i tego, co potulnie przyjmuje jego wizję”. Wiński gra nie dla widzów, ale z widzami, pozostawiając w dramatycznej partyturze miejsce na ich autonomiczne reakcje i wybory. Rozwój scenicznych wydarzeń to wypadkowa działań aktorskich oraz decyzji podejmowanych na bieżąco przez publiczność. W opinii krytyków Usta Usta od sześciu lat specjalizują się w akcjach-spektaklach, angażujących ciało, pamięć i wyobraźnię widza. Nie ma wygodnych foteli, z których zerka się na wysiłki aktorów. To widz staje się wykonawcą, siedząc we wnętrzu ciasnego samochodu, budując spektakl poprzez wciskanie kolejnych przycisków telefonu komórkowego, odpowiadając na intymne pytania zawarte w ankietach ambasady, czy też obstawiając wygraną w tajemniczej jaskini hazardu – w „777”. Rozmach inscenizacyjny paradoksalnie nie burzy intymnego i osobistego charakteru tych doświadczeń.

Labirynt przestrzeni zestrojony z labiryntem ludzkich emocji i sytuacji

Wizja świata-pułapki, naznaczonego samotnością, zagubieniem, niespełnieniem i doświadczeniem utraty to tematy pojawiające się w wielu spektaklach Republiki Usta Usta. Każde z przedstawień to jednak autorski projekt, stanowiący oryginalną i aktualną w swej wymowie próbę opisania  i zinterpretowania otaczającej nas rzeczywistości. To również zaproszenie do podróży przez plątaninę wydarzeń, snów, sytuacji, osób i obrazów pamięci.

Usta Usta Republika

Almost all of the projects constitute an experiment connected with a particular situation and space. “Driver”, for example, turned out to be the first Polish car-play. Acted out for four spectators, an intimate drive in an old American cruiser, which drives late at night through different urban places composing the scenery for the main plot. Whereas, “Alice 0-700” presents the first Polish interactive performance executed in the telecommunications network, where the future of the main character is determined by the viewer/listener’s choice, made by pressing the receiver’s buttons. While “Embassy” has its beginning on the web page. The spectators asking for asylum are forced to fill out the application form concerning the temporary stay in an indefinite country.

Sensitivity of a space

constitutes either the distinctive feature or the advantage of the Poznan stock company. Since, the lack of a permanent residence became an impulse to domesticate uncommon urban space for the needs of the theatre. Dank basement of Contemporary Art Centre “Inner spaces”, dusty attic of Poznan Society of Friends of Sciences, monumental building of imperial castle in Poznan, underground parking lot, night maze of urban streets, virtual reality form an opening space for the Mouth-to-Mouth Republic presentations. Their specificity served as the key to the performances’ structure. Leaving out the classically understood theater room, provoked the multilevel play with the space where the particular elements of space become not only parts of the set design but also dramatist personae.

The projects created by Poznan Mouth-to-Mouth Theatre force the audience to activity.

According to Joanna Derkaczew (Polish known theatre critic) in the performances “disappears the division between the person who creates and constrains and the person who acquiescently accepts the vision of a creator.” Winski plays not for spectators but with them, leaving in the dramatic script the space for the autonomous reactions and choices of the audience. The turn of stage events presents the result of the actors’ activity and decisions which undertake the audience. Due to the critics, for six years Mouth-to-Mouth Theatre has specialized in actions-performances engaging the whole body, memory and imagination of a spectator. There aren’t any comfortable chairs enabling the audience to peek the actors efforts. Here, the spectator becomes the performer, sitting inside the tight car interior, creating the performance by pressing a successive button, answering the intimate questions included in the application forms or betting in the mysterious seat of gambling in “777” . Paradoxically the stage momentum doesn’t ruin the personal character of the experience.

The space maze tuned up with the maze of human emotions and situations

the vision of world as a trap filled with loneliness, loss, the lack of fulfillment and the sense of deprivation emerge from many performances of Mouth-to-Mouth Republic. However each of performance presents an author’s project being an original and actual in its significance attempt to interpret surrounding us reality. It is also an invitation for a travel through the tangle events, dreams, situations, people and memory images.